www.8522.com

您的位置:>>科思创原拜耳水性聚氨酯

产物展现

单组分塑料漆

  • Bayhydrol A 2470

    水性羟基聚丙烯酸分散体

  • Bayhydrol A 2601

    水性露羟基聚丙烯酸酯分散体

  • Bayhydrol U 241

    聚酯聚氨酯分散体

  • Bayhydrol U XP 2750